Salgsbetingelser Internett

Sørover AS

Det er kun mulig å betale med kredittkort i vår nettbutikk.

For kjøp under kr 1000,-, blir det lagt til et fraktgebyr på kr 95. Kjøp over kr 1000,- leveres fraktfritt. Varene blir sendt 1-3 virkedager etter bestillingen er mottatt.

Alle varepriser er inkludert merverdiavgift.

Angrefrist – angrerettloven av 21 desember Nr.105 2000

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnadene må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Reklamasjon – kjøpsloven av 13 mai Nr.27 1988

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldene. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Mvh
Sørover AS
Sørlandets Reisemedisinske Senter /
Travel Medicine Clinic
E-mail: post@sorover.no
www.sorover.no
Phone: +47 38043135
Fax: +47 38043113